логоFacebookTwitterYouTubeeMail

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ И ИСТРАЖУВАЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА ИМААТ ЧЕСТ ДА ВЕ ПОКАНАТ НА МЕЃУНАРОДНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „МАКЕДОНИСТИЧКИ ДЕНОВИ ВО МАНУ" КОЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 16-17 МАЈ 2018 (СРЕДА И ЧЕТВРТОК) ВО МАНУ,СО ПОЧЕТОК ВО 10 ЧАСОТ.

ПРОГРАМА

16.5.2018 (среда)
Почеток: 10:00, Амфитеатар на МАНУ
Свечено отворање
10:00 Поздравна реч: акад. Таки Фити, претседател на МАНУ
10:15 Промоција на веб-порталот Дигитални ресурси на македонскиот
јазик (drmj.manu.edu.mk) - доп. член Марјан Марковиќ, раководител на
ИЦАЛ
Меѓународна панел-дискусија: Придонесот на акад. Божидар Видоески
во развојот на македонската лингвистика и славистика
10:40 Воведен реферат: акад. Зузана Тополињска
Божидар Видоески и науката за македонскиот јазик
11:00 Пауза за кафе
11:30 Кристина Крамер (Christina Kramer), Универзитет во Торонто, Канада
Моите научни контакти со акад. Божидар Видоески
11:45 Слободан Реметиќ (Слободан Реметић), Српска академија на науките
и уметностите
Академик Божидар Видоески – неприкосновени људски и научни ауторитет
у свету славистике
12:00 Павол Жиго (Pavol Žigo), Словачка академија на науките
Придонесот на академик Божидар Видоески во проучувањето на
словенската деклинација за именките во Општословенскиот
лингвистички атлас
12:15 Веселинка Лаброска, Институт за македонски јазик
Академик Божидар Видоески, втемелувач и двигател на македонската
дијалектологија
12:30 Коктел


ПРОГРАМА
17.5.2018 (четврток)
Почеток: 10:00, Работни сали на МАНУ
Меѓународна научна конференција:
„Динамика на македонскиот јазик”
10:00 Татјана Вендина (Татьяна Вендина), Руска академија на науките
Динамика македонской диалектной лексики в свете новых данных ОЛА
10:20 Мотоки Номачи (Motoki Nomachi), Универзитет во Хокаидо, Јапонија
За една непозната граматика на македонскиот јазик од акад. Самуил Б.
Бернштајн
10:40 Ирена Савицка (Irena Sawicka), Институт за славистика, ПАН, Полска
Ритмична карактеристика на македонскиот јазик
11:00 Кристина Крамер (Christina Kramer), Универзитет во Торонто, Канада
Кон истражување на англизмите во македонскиот јазик:
лексиконот на „бомбите”
11:30 Пауза за кафе
11:50 Јан Соколовски (Jan Sokołowski), Универзитет во Вроцлав, Полска
Забелешки за динамиката и стабилноста на зборообразувачкиот систем
на македонскиот јазик (во споредба со полскиот и другите словенски
јазици)
12:10 Зузана Тополињска, Истражувачки центар за ареална лингвистика,
МАНУ
Полско-македонски лингвистички контакти и нивното значење за
развитокот на науката за македонскиот јазик
12:30 Марјан Марковиќ, Истражувачки центар за ареална лингвистика,
МАНУ
Неудвоен датив во македонскиот разговорен јазик – нови тенденции
12:50 Завршна дискусијаВидео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie