логоFacebookTwitterYouTubeeMail


НАУЧЕН СОБИР
СТО ГОДИНИ ОД БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ
СКОПЈЕ, 3–4 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА
ПРОГРАМА
3 декември 2012 година (понеделник)
9.30–10.15 часот Свечено отворање на научниот собир
Претседателство:
Акад. Владо Камбовски, акад. Иван Катарџиев и проф. д-р Тодор Чепреганов
Акад. Владо Камбовски, претседател
Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
Од Балкански војни – до балкански мир: македонски аспекти
Поздравни обраќања
Работен дел на научниот собир
10.15–11.30 часот I сесија
Модератори: акад. Блаже Ристовски и проф. д-р Владо Поповски
1. Акад. Блаже Ристовски
Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
Македонскиот фактор пред и во времето на Балканските војни
2. Проф. д-р Владо Поповски
Правен факултет – Скопје,
Поразот на идејата за Македонија во Балканските војни –
причини и фактори
3. Акад. Иван Катарџиев
Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
Мотивите за објавување на Балканските војни 1912 година
и одбележувањето на нивната стогодишнина
4. Проф. д-р Симо Младеновски
Институт за национална историја – Скопје
Балканските војни, Македонското национално-ослободително
движење и ВМОРО
5. Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
Филозофски факултет, Институт за историја – Скопје,
Реформи за мир или одлагање на конфликтот
11.30–11.45 часот Кафе-пауза
2
11.45–13.45 часот II сесија
Модератори: проф. д-р Валентина Миронска Христовска
и проф. д-р Александар Трајановски
1. Проф. д-р Валентина Миронска Христовска
Институт за македонска литература – Скопје,
Македонското прашање од 19 век и Балканските војни
2. Проф. д-р Александар Трајановски
Институт за национална историја – Скопје
Учеството на македонските доброволци во Бугарската армија
во Балканските војни (1912-1913)
3. Доц. д-р Александар Стојчев
Воен музеј на Македонија – Скопје
Воените дејства на вооружените формации на македонскиот народ
во Балканските војни 1912-1913 година
4. Проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова / проф. д-р Вера Гошева
Институт за национална историја – Скопје
Судбината на цивилното население во Солун во времето
на Балканските војни
5. Проф. д-р Билјана Поповска / acc. м-р Иванка Додовска
Правен факултет „Јустинијан Први“– Скопје,
Македонија сто години по завршувањето на Балканските војни
6. Д-р Лина Жилина, Универзитет „Ломоносов“ – Москва
Д-р Димитар Мирчев, Универзитет ФОН – Скопје
Сто години по освојувањето и поделбата на Македонија:
гео-политиката и гео-културата на Балканот во совремието
7. Доц. д-р Африм Османи
Факултет за правни науки на Универзитетот ФОН – Скопје
Развитокот на правната наука, со посебен осврт на казненото право
на Османлиска Македонија, сè до периодот на Балканските војни
8. Д-р Дејан Маролов
Правен факултет – Штип,
Балканските војни низ призмата на теоретската рамка на концептот
на безбедносна дилема
13.45–14.15 часот К о к т е л
3
14.15–16.00 часот III сесија
Модератори: проф. д-р Марија Пандевска и Проф. д-р Далибор Јовановски
1. Проф. д-р Македонка Митрова / проф. д-р Марија Пандевска
Институт за национална историја – Скопје
Кралството Србија и Првата балканска војна:
политички и дипломатски аспекти
2. Проф. д-р Далибор Јовановски
Филозофски факултет, Институт за историја – Скопје
Цел и успех - Елефтериос Венизелос и Македонија во Балканските војни
3. Стефан Влахов-Мицов
Институт за национална историја – Скопје
Балканските војни во бугарската историографија
4. Проф. д-р Димитар Пандев
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје,
Погледите на А. М. Селишчев за македонскиот јазик во контекст
на бугарската и на српската пропаганда (1914–1941)
5. М-р Исмет Кочан, главен уредник
Издавачка куќа „Алманах“ – Скопје
Турската историографија за Битката за Шарќој
(Учеството на македонските доброволци на Галиполскиот фронт
во Првата балканска војна)
6. Доцент д-р Фехари Рамадани / м-р Ѓула Челику
Државен универзитет – Тетово
Ставот и дипломатијата на Австро-Унгарија кон албанското прашање
во времето на Балканските војни
7. М-р Вера Лалчевска
Институт за меѓународни и развојни студии – Женева
Размислувања околу Извештајот од Карнегиевата комисија
за Балканските војни и неговите автори
16.00–16.30 часот Д и с к у с и ј а
4
4 декември 2012 година (вторник)
10.00–11.30 часот I сесија
Модератори: проф. д-р Билјана Ристовска Јосифовска
и проф. д-р Лилјана Гушевска
1. Проф. д-р Билјана Ристовска Јосифовска
Институт за национална историја – Скопје
Македонија во Балканските војни низ илустрациите
на руското списанието „Искри“
2. Проф. д-р Лилјана Гушевска
Институт за национална историја – Скопје
Дописникот на лондонски „Тајмс“ од Балканот за Балканските војни
3. М-р Шенер Билјали
Меѓународен балкански универзитет – Скопје
Светското јавно мислење и Балканските војни.
Кумановската битка во светскиот печат
4. Проф. д-р Драги Ѓоргиев
Институт за национална историја – Скопје
Македонија во трудот „Македонското прашање и крајот
на Балканската војна“ од Ахмед Салахудин
5. Проф. д-р Тодор Чепреганов,
Институт за национална историја – Скопје
Христо Силјанов и Првата балканска војна
6. Доц. д-р Марија Емилија Кукубајска
Филолошки факултет – Штип,
Примери за пристрасно игнорирање на македонскиот идентитет:
Роберт Каплан, Балкансkи духови
11.30–12.00 часот Кафе-пауза
5
12.00–13.45 часот II сесија
Модератори: проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска и м-р Никола Минов
1. М-р Никола Минов
Филозофски факултет, Институт за историја – Скопје
Власите во Балканските војни
2. Проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска
Институт за национална историја – Скопје
Политичките и просветните прилики во Велес (1912-1913) –
Дописки во весникот „Право“ (1910-1913) и во списанието
„Македонски глас“ (1913-1914)
3. М-р Оливер Цацков
Катедра за историја и археологија – Штип
Воените, економските и политичките последици од Првата балканска
војна врз животот на народот во Штип и Штипско
4. М-р Елена Јосимовска / м-р Верица Јосимовска
Институт за историја и археологија – Штип
Сведоштва за брегалничката епидемија во 1913 година
5. М-р Марија Коцева (Штип)
Образованието во Штип во време на Балканските војни
6. Д-р Кирил Барбареев
Факултет за образовни науки – Штип
Образованието во служба на националните идеологии
7. Доцент м-р Владимир Јаневски
Факултет за музичка уметност, Оддел за етнокореологија – Штип
Комитското оро
13.45–14.15 часот Д и с к у с и ј а
14.15–14.30 часот – Заклучни согледувања и затворање на научниот собир
6
***
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР
акад. Владо Камбовски – акад. Иван Катарџиев – акад. Блаже Ристовски – акад. Георги
Старделов – акад. Луан Старова – проф. д-р Драги Ѓоргиев – проф. д-р Наташа Котлар-
Трајкова – проф. д-р Македонка Митрова – проф. д-р Марија Пандевска – проф. д-р Ирена
Стефоска – проф. д-р Тодор Чепреганов – проф. д-р Ахмет Шериф – проф. д-р Музафер
Бислими – проф. д-р Владо Поповски – проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев – проф. д-р Далибор
Јовановски – доц. д-р Шефкет Зеколи – д-р Александар Стојчев
СЕКРЕТАРИЈАТ
акад. Владо Камбовски –– проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова – проф. д-р Македонка
Митрова – проф. д-р Тодор Чепреганов – проф. д-р Ахмет Шериф – проф. д-р Музафер
Бислими – проф. д-р Владо Поповски – проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев – д-р Александар Стојчев
СЕКРЕТАРИ
Вонр. проф. д-р Нуман Аруч – Нада Хаџи-Николова – Гоце Алексоски
КОНТАКТНИ ИНФОРМАЦИИ
Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Македонија
Тел.: + 389 02 3235 400; Факс: + 389 02 3235 500
e-mail: congress @ manu . edu . mk
Web: www.manu.edu.mk
7
Информации за научниот собир:
Научниот собир ќе се одржи во амфитеатарот на Македонската
академија на науките и уметностите на 3 и 4 декември 2012 г.
Учесниците од внатрешноста ќе бидат сместени во Младинскиот хотел
(Феријален дом), адреса: Пролет 25, телефон: (02) 3114 849
Работата на Научниот собир ќе се одвива во сесии.
Времетраењето на излагањата на учесниците е 15 мин.
За учество во дискусиите се определува време до 5 мин.
Текстовите за печатење во Зборникот на трудови до 15 страници
се предаваат на секретарот на Научниот собир,
Нада Хаџи-Николова, до 31. 01. 2013 година


Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie