логоFacebook  Twitter  YouTube  eMail

„Мириса на љубов“ 

33. издание на Ликовната колонија Галичник, го организираме како и до сега, во август, од 21 до 28 во прекрасниот личник Галичник. Колонијата ја потврдува својата тенденција на имплементацијата на предностите на новата ера во античкиот амбиент на прекрасниот Галичник, како додавање на ново ткиво во организам со дефинирана стратиграфија. Хабитусот помеѓу старото и новото се издигнува во синтеза, синергија, надградба, современост со нагласен културен предзнак. Постојаните мешања и меѓу националниот белег, македонската гордост: културата на нашата земја и меѓународниот дух и културата на другите, различните; односот меѓу историјата, природата, фолклорот и традицијата со современата и урбана анемија на постмодерната уметност, ја формираат и дефинираат Ликовната колонија Галичник како специфика не само на национален, туку и на регионален план. Квалитативниот императив е структурен елемент во систематската формална поставеност на оваа важна манифестација, а таа е потврдена со високото позиционирање на колонијата. Несебичната посветеност и ентузијазам во име на продолжување на долгогодишната културна традиција на селото Галичник и Реканскиот крај и во име на квалитетната нововременска уметност воопшто и секако аспектот на размена на искуства и знаења и човечки ресурси се главните постулати на колонијата.

Одржливост

Секоја година колонијата има тема, а оваа година фокусот е ставен на одржливоста, како многу популарна, но истовремено и многу проблематична именка во современите уметности. Зошто е ова важно за глобалниот процес на (еколошката) менталната трансформација кон поодржливи општества? Специфичните уметнички практики, како што е еколошката уметност, и секојдневните практики, како што е пешачењето, ја илустрираат релевантноста на естетиката на одржливоста. Поимот „неодржливост“ ги карактеризира повеќедимензионалните аспекти на современата глобална цивилизациска криза. Повеќето автори кои пишуваат за оваа криза ги истакнуваат нејзините еколошки, социјални и економски параметри. Помалку автори разговараат за неговите културни димензии. Одржливоста, сфатена како процес на пребарување, треба да се однесува на сите димензии на неодржливоста, вклучувајќи ја и нејзината културна димензија. Зборот има неколку контрадикторни дефиниции, особено во зависност од тоа дали некој сака да ги нагласи „границите на [економскиот и индустрискиот] раст“ или верува во чудесната моќ на технологијата бесконечно да ги „заменува“ необновливите природни ресурси. Од културна перспектива, одржливоста може да се сфати како потрага по алтернативни групи на вредности и знаења за светот, реформирање на modi cognoscendi и формирање на разбирање на обрасците што ги поврзуваат економските, социјалните, политичките, културните и еколошките димензии на реалноста. Според тоа, културната димензија има основна вредност за целиот процес на пребарување на одржливоста.

Разговарање, размислување и дејствување, регионално и пошироко, по ова прашање во рамките на прекрасното село Галичник е целта на учесниците на овогодинешната сесија на Ликовната колонија Галичник 2022. Нејзини учесници се: Марта Стисјак – Полска, Правдолуб Иванов – Бугарија, Ласе Лоренцен – Данска, Зоран Тодоровиќ – Србија, Валентин Стефаноф – Бугарија, НИНА Ковачева – Бугарија, Игор Сековски – Македонија, Славица Јанешлиева – Македонија и Гоце Наневски – Македонија. Одново станува збор за одлична селекција на уметници, сите со веќе завидни биографии и огромно искуство во современата уметност во светот, претставници на своите земји на престижното Венециско биенале и секако уметници со исклучително меѓународно излагачко реноме.

Се навестува уште едно одлично издание на Ликовната колонија Галичник.

The 33rd edition of the Art Colony is going to be organized, as usual in August, from 21st to 28th in the beautiful western village in North Macedonia, Galichnik. The colony confirms it’s inclination towards implementation of the advantages of the new era in the ancient ambient of the beautiful Galichnik, which is like adding a new tissue in an organism with defined stratigraphy. The habitus between the old and the new rises in synthesis, synergy, superstructure, contemporaneity with emphasized cultural pre-sign. The permanent interferences and between the national mark, the Macedonian pride: the culture of our land and the international spirit and the culture of the Others, the different one; the relation between the history, the nature, folklore and the tradition with the contemporary and urban anemia of the postmodern art, do form and define the Art colony Galichnik as a specificum not just on national degree, but even wider, on regional level. The qualitative imperative is a structural element in the systematic formal setting of this important manifestation. With this approach, the Galichnik Art Colony became the only colony of its kind on a regional level. The selfless devotion and enthusiasm in the name of continuing the long-standing cultural tradition of the village Galichnik and the Reka region and in the name of quality new-time art in general and of course the aspect of experience and knowledge exchange and human resources are the main postulates of the colony.

Sustainability

Every year the colony has a topic, and this year the focus is on sustainability, as a very popular but at the same time a very problematic noun in contemporary arts. Why does this matter, for a global (environ)mental transformation process towards more sustainable societies? Specific artistic practices, such as ecological art, and every day - based practices, such as walking, illustrate the relevance of aesthetics of sustainability.

The notion of “unsustainability” characterizes the multi-dimensional dimensions of the contemporary global crisis of civilization. Most authors writing on this crisis are highlighting its environmental, social and economic dimensions. Fewer authors discuss its cultural dimensions. Sustainability, understood as a search process, should address all dimensions of unsustainability, including its cultural dimension.

The word has several contradicting definitions, depending especially on whether one wants to stress “limits to [economic and industrial] growth” or one believes in technology’s miraculous power to infinitely “substitute” non-renewable natural resources. From a cultural perspective, sustainability can be understood as the search for alternative sets of values and knowledge of the world, reforming the modi cognoscendi and founding an understanding of patterns that connect the economic, social, political, cultural & ecological dimensions of reality. The cultural dimension has thus a foundational value for the whole search process of sustainability.

Discussing, thinking and acting upon this issue in the frames of the beautiful village of Galichnik, the region and widely is the task of this year’s session of the Art Colony Galichnik 2022. Its participants are: Marta Stysiak - Poland, Pravdoliub Ivanov - Bulgaria, Lasse Lorenzen - Denmark, Zoran Todorovic - Serbia, Valentin Stefanoff - Bulgaria, NINA Kovacheva - Bulgaria, Igor Sekovski - Macedonia, Slavica Janeshlieva - Macedonia and Goce Nanevski - Macedonia. Once again, we are talking about an excellent selection of artists, all with already enviable biographies and vast experience in contemporary art in the world, representatives of their countries at the prestigious Venice Biennale, and of course artists with an exceptional international exhibiting reputation.

Another excellent edition of the Galicnik Art Colony is on the horizon.
 
Igor Sekovski.jpgПоуки од Светите Отци

dobrotoljubie