логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Предавање на Адриан Паци
Национална галерија на Република Северна Македонија – Даут пашин амам
9 септември (понеделник), 2019 година
19:30 часот
Како дел од групната изложба „Неименуваното е одговор“, курирана од Ивана Васева


Адриан Паци, еден од најзначајните современи визуелни уметници на интернационалната уметничка сцена, ќе одржи предавање на 9 септември во Националната галерија на Република Северна Македонија, објект Даут пашин амам, со почеток од 19:30 часот.
Ова предавање е дел од групната изложба „Неименуваното е одговор“, курирана од Ивана Васева, која е поставена сè до 20 септември2019 година во оваа институција.
Паци ќе направи презентација на неговата работа во историски и уметнички контекст и после тоа ќе има прашања и одговори со публиката.

Паци е дел од изложбата „Неименуваното е одговор“ со видео делото „Пиктори“. Рефлексијата на улогата на уметникот во општеството, односот на рачно изработената работа и уметничката активност, прашањето на функционалната страна на уметноста, проблемот на уметничкото дефинирање на бесконечните синџири на активности кои ги врши денес уметникот, како и основниот проблем на дефинирање на уметникот, се некои од моментите што го придружуваат „Пиктори“.

АДРИАН ПАЦИ (1969, Скадар/Милано) студирал сликарство на Академијата за уметност во Тирана, а во 1997 година се преселил во Милано, Италија. Тој имал многу самостојни изложби во разни интернационални институции: Кунстале Крем (2019), Макси, Рим, (2015), Musée d’Art Contemporain, Монтреал (2014), PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, Милано (2013), Galeries Nationals du Jeu de Paume, Париз (2013), Kunsthaus, Цирих (2010), Kunstverein,Хановер (2008), P.S.1 Contemporary Art Center, Њујорк (2005) итн.
Делата на Адриан Паци, исто така, биле дел од 14-тата интернационална изложба за архитектура – Венециско биенале (2014); во 48-то и 51-то издание на интернационалната уметничка изложба – Венециско биенале (во 1999 и 2005 година); во 15-то Биенале на Сиднеј (2006); во 15-тото Квадриенале во Рим, каде што ја освоил првата награда (2008); Лионското биенале (2009); и во 4-тото Солунско биенале на современа уметност (2013). Неговите дела се дел од јавните колекции на Центарот Помпиду, Париз, Музејот на современа уметност, Мајами, МОМА, Њујорк, Фондацијата Соломон Гугенхајм, Њујорк и др.
Адриан Паци предава сликарството во Nuova Accademia di Belle Arti NABA, Милано, а предавал на Accademia Carrara di Belle Ari Bergamo, ИУАВ, Венеција и одржал многу предавања и работилници на многу универзитети, уметнички академии и институции во различни земји.

„Неименуваното е одговор“ е изложба за постојаниот отпор кон светот во кој живееме и е изградена од отпорни политички субјективности. Тие зборуваат за важноста на прекинот/контестирањето со постоечките облици на знаење и на дејствување како клучен за процесите на деколонизација на знаењето во рамките на институцијата на уметноста. Изложбата ги тестира границите на издржливоста, не во физичка смисла на зборот, туку во опирањето во границите на канонот и на зададеностите од минатото, како и во естетската репрезентација, чии уметнички гестови понекогаш се јавуваат и како случајни настани или реакции. Таа на крајот зборува и за губењето на препознатливоста во идентитетот и преку тоа воведување на концептите на заедништво и на солидарност.
Во изложбата се вклучени дела од Музејот на американска уметност – Берлин во соработка со Валтер Бенјамин, Ели Га, Адријан Паци, Доплгенгер, Оливер Мусовиќ, Филип Јовановски, во контекст на постојаната национална поставка поставена уште од 2000-година како и документи од студентскиот протест во Скопје во 1959 година.
Lecture by Adrian Paci
National Gallery of the Republic of North Macedonia – Daut pasha hammam
9 September (Monday), 2019
19:30h
As part of the group exhibition “Anonymous is the answer”, curated by Ivana Vaseva

Adrian Paci, one of the most renowned contemporary artists on the international art scene, will have a lecture on 9th of September in the National Gallery of the Republic of North Macedonia – Daut pasha hammam, starting from 19:30h.
His lecture is part of the group exhibition “Anonymous is the answer”, curated by Ivana Vaseva which is on display till 20th of September, 2019 in this institution.
Paci will make a presentation that shows his work in the historical and artistic context and Q&A with the public will follow after that.

Paci is part of the exhibition “Anonymous is the answer” with his video work “Piktori”. The reflection on the role of the artist within society, the relationship of the handcrafted work and the artistic action, the question of the functional side of the art, the problem of the artistic definition of the interminable chains of activities the artist today exercises, and the base problem of defining the artist as such, are some of the moments that accompany “Piktori”.

ADRIAN PACI (1969, Shkodër/Milan) studied painting at the Academy of Art of Tirana and 1997 he moved to Milan, Italy. He held numerous solo shows in various international institutions such as KunsthalleKrems (2019), Maxxi, Rome (2015), Muséed’ArtContemporain, Montreal (2014), PAC, Padiglioned’ArteContemporanea, Milan (2013), Galeries Nationals du Jeu de Paume, Paris (2013), Kunsthaus, Zurich (2010), Kunstverein,Hannover (2008), P.S.1 Contemporary Art Center, New York (2005) etc.
Adrian Paci’s work has also been featured in the 14th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia (2014); in the 48th and the 51st edition of the International Art Exhibition – La Biennale di Venezia (respectively in 1999 and 2005); in the 15th Biennale of Sydney (2006); in the 15th Quadriennale di Roma, where he won first prize (2008); in the Biennale de Lyon (2009); and in the 4th Thessaloniki Biennale of Contemporary Art (2013). His works are present in the public collections of the Centre Pompidou, Paris, Museum of Contemporary Art, Miami, US, MoMA, New York, US, Solomon Guggenheim Foundation, New York, US etc.
Adrian Paci teaches painting at Nuova Accademia di Belle Arti NABA, Milan. He has been a teaching art classes at Accademia Carrara di Belle Ari Bergamo, IUAV, Venice and has been giving lectures and workshops in many Universities, Art Academies and Institutions in different countries.

"Anonymous is the answer" is an exhibition of the constant resistance to the world we live in and is built up of resistant political subjectivities. It talks about the importance of interrupting/confronting existing forms of knowledge and acting as crucial elements in the processes of decolonization of knowledge within the art institution. The exhibition tests the boundaries of endurance, not in the physical sense, but in opposing to the limits of the canon and the surroundings of the past, as well as in aesthetic representation, where artistic gestures sometimes occur as chance occurrences or reactions. Ultimately the exhibition tells of the loss of the recognizable in the identity by introducing the ideas of collectivity and solidarity.
Тhe exhibition includes works of the Museum of American Art – Berlin in collaboration with Walter Benjamin, Ellie Ga, Adrian Paci, Doplgenger, Oliver Musovik, Filip Jovanovski, in the context of the permanent national exhibition displayed since 2000 as well as documents from the student protests in Skopje in 1959.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie