Izlozba.ZG1.jpg

Izlozba.ZG.jpg

Izlozba.ZG.jpg

  Izlozba.ZG1.jpg

Izlozba.ZG1.jpg

Izlozba.ZG1.jpg

 

   Изложбата „Македонска православна црква во Загрб„ отворена е денеска во ЗГФорум во присуство на градоначалникот на Град Загреб Милан Бандиќ, Митрополитот на Македонска православна епархија за Европа господин Пимен, парохискиот свештеник на Македонската православна црква за Хрватска протопрезвитер Кирко Велински и Македонската амбасадорка Н.Е. Даниела Караѓозоска.
Изложбата, организирана на иницијатива на потпретседателката на Градско собрание за Град Загреб Јелена Павичиќ Вукичевиќ, го презентира наградениот идеен проект на Македонска православна црква во Загреб чиј автор е Зоран Бошевски, а реализиран е во соработка со Град Загреб – градски уред за стратегиско планирање и изградба на Градот со Македонската православна црква и Архитектонскиот факултет  во Скопје. Од виденото, се гледа дека самиот концепт на изложбата опфаќа две теми – претставување на архитектонски проект на фирмата Студио БФ за изградба на Македонска православна црква, и историски преглед на развој на македонските цркви во Македонија и Европа.
Нашиот град познат е по отвореност и мултикултуралност, а допринос во тоа дава и македонското национално малцинство кое живее тука и кое овој верски објект ке го користи на само за духовни туку и за културни и социјални намени, рече загребачкиот градоначелник Милан Бандиќ, кој заблагодари на македонската православна црква во Загреб и Хрватска за сити иницијативи, советувања и црковни активности кои ги организирала од почетокот на своето дејствување во Загреб до денес.
Присутните гости ги поздравија и Митрополитот г Пимен, протопрезвитер Кирко Велински како и авторот на проектот Зоран Бошевски, а прочелницата на Градскиот уред за стратегиско планирање и изградба на Град, Јадранка Веселиќ Бруво нагласи дека целта на изложбата, после загребачката постава, е да се презентира и во другите европски градови во кои делува Македонската православна црква.
Изградбата на Црквата со пасторален центар се наоѓа  на простор омеѓен помеѓу Загребачка авенија и Нова цеста,  а камен темелник е планиран за оваа година. Инвеститор на проектот е Македонска православна црквена општина „Св. Злата Мегленска„.

  Izlozba.ZG1.jpg


Izlozba.ZG1.jpg

Izlozba.ZG1.jpg

Извор:

 Otvorena izložba "Makedonska pravoslavna crkva u Zagrebu"
19.5.2014 14:50:28
     
www.zagreb.hr
www.zagreb.hr

Izlozba.ZG1.jpg


 
 
Izložba Makedonska pravoslavna crkva u Zagrebu otvorena je danas u ZgForumu u nazočnosti gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, Mitropolita Makedonske pravoslavne eparhije za Europu gospodina Pimena, eparhijskog namjesnika Makedonske pravoslavne crkve za Hrvatsku Kirka Velinskog te makedonske veleposlanice Nj.E. Daniele Karagjozoske.

Izložba, organizirana na inicijativu potpredsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba Jelene Pavičić Vukičević, prezentira nagrađeni natječajni projekt Makedonske pravoslavne crkve u Zagrebu, autora Zorana Boševskog, a realizirana je u suradnji Grada Zagreba - Gradskog ureda za strategijsko planiranje i izgradnju Grada s Makedonskom pravoslavnom crkvom te Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Skopju. Kako se vidjelo, sam koncept izložbe obuhvaća dvije teme – predstavljanje arhitektonskog projekta tvrtke Studio BF za izgradnju makedonske pravoslavne crkve, te povijesni pregled razvoja makedonske crkve u Makedoniji i Europi.

Naš je grad poznat po otvorenosti i multikulturalnosti, a doprinos tome daje i Makedonska nacionalna manjina koja ovdje živi i koja će ovaj vjerski objekt koristiti ne samo za duhovne već i za kulturne i socijalne namjene, rekao je zagrebački gradonačelnik te zahvalio Makedonskoj pravoslavnoj crkvi u Zagrebu i Hrvatskoj za sve inicijative, savjetovanja i crkvene djelatnosti koje je organizirala od početka svog djelovanja u Zagrebu do danas.

Uzvanike su pozdravili i mitropolit Pimen i protojerej Velinski kao i autor projekta Boševski, a pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i izgradnju Grada Jadranka Veselić Bruvo naglasila je kako je cilj izložbu, nakon zagrebačkog postava, prezentirati i u drugim europskim gradovima u kojima djeluje Makedonska pravoslavna crkva.

Gradnja Crkve s Pastoralnim centrom započinje ove godine na prostoru omeđenom Zagrebačkom avenijom i Novom cestom, a investitor projekta je Makedonska pravoslavna crkvena općina Sv. Zlata Meglenska.