ПОДСЕТНИК ЗA ИСПОВEСТ

Кајем се и исповедам Теби Господу Богу моме и Творцу, у Светој Тројици јединоме, слављеном и поштованом Оцу, и Сину и Светоме Духу све моје грехе које учиних у све дане живота мога и свакога часа, и у садашње време и у прошле дане и ноћи делима, речима и мислима.

Кајем се што сам говорио: празне, бесмислене, ружне и непромишљене речи, шале и досетке, псовке, што сам певао безобразне песме, што сам се лудо смејао, кикотао и урликао.

Кајем се што сам лагао, криво се клео, псовао Бога, Богородицу, Свеце, Цркву, Славу, Оца, Мајку, дете, људе и стоку, сунце, лебац...
Сведочио сам лажно и скривио грехе на ранијим исповестима, обећавао сам Богу и људима, а нисам испуњавао.

Кајем се што сам осуђивао и клеветао, срамотио и исмевао друге, што сам грдио и оговарао и слушао кад други оговарају људе и ропћу на Бога, износио сам туђе грехе, а своје сакривао.

Кајем се што сам мрсио средом и петком и у сва четири поста и у друге дане што сам се преједао и опијао и узимао храну у невреме, што сам пушио и дрогирао се.

Кајем се због ленчарења душевног и телесног, лењости за молитву и недолазак у Цркву на службу, због читања некорисних књига и нечитања Светог Писма и Духовних поука, због неслављења Крсне славе и немарног слављења, због лењости и животарења "с туђих леђа".

Кајем се што сам крао, варао, утајивао туђе ствари, што сам отимао и грабио за себе.

Кајем се што сам среброљубљив и тврдица, што сам себичан и саможив и што угађам себи, а за друге не марим.

Кајем се што сам каматирао и скупо наплаћивао своје услуге, што сам крв продавао и помоћ бедним наплаћивао, што сам тражио дубоко поштовање од људи за учињена дела.

Кајем се што сам био неправедан, што сам криво судио и расуђивао на своју корист, што сам угњетавао сиромахе.

Кајем се што сам завидео другима у њиховим материјалним и духовним успесима, што сам мрзео и презирао људе, што сам се радовао људској невољи и нисам помагао, што нисам говорио са родитељима, комшијама и другим људима.

Кајем се што сам се гордио и узносио над родитељима и што их нисам слушао, што сам грдио Цркву и власт, што сам презирао људе, што сам их псовао и исмевао.

Кајем се што сам се гневио и љутио на ближње, што сам се свађао и препирао и нисам никога слушао, што сам грдио укућане и стоку, што сам исмевао и давао људима ружна имена, што сам псовао и говорио грозне речи и претио батинама.

Кајем се што сам злопамтило и планирао освету за враћање зла за зло, за пакост и злобу.

Кајем се што сам терао жену да абортира, тј. да убија децу - кајем се што сам убијала децу, што сам тукао и што сам тукао родитеље, бабу и деду и друге људе, жене и децу, што сам их мучио својим понашањем и непослушањем: што сам мучио и тукао стоку.

Кајем се што сам тражио помоћ од врачара, гатара, биоенергетичара и надрилекара за себе и децу и напредак у домаћинству: што сам тражио од врачара да комшијама или другим људима нанесу болест, штету, неслогу и слично.

Кајем се што сам живео блудно и распусно: за блудне мисли, речи и дела, за блудна гледања и слушања од чега душа много страда и мир изгуби.

Кајем се што сам вршио прељубе, што сам правио свадбу уз пост и живео невенчано, што сам се тада ненормално понашао.

Кајем се што сам гледао порно-филмове, што сам гадости спроводио у браку, што сам учинио содомски грех и друге гадости, што сам живео развратно и друге наводио да тако раде, што сам замишљао разне развратне односе, па их учинио за новац и за друге гадости које се тешко изрећи могу.

Кајем се што сам једно време пао у неверовање у Бога, што сам после почео криво веровати, што сам био секташ, што сам припадао безбожном друштву.


Кајем се што сам био немилосрдан и тврдога срца, што сам бунтовао против Бога и људи, што сам очајавао и размишљао да се убијем, што сам покушао да се убијем, што сам увек себе оправдавао, а другог окривљавао и што сам се дрско односио према људима и својим родитељима.

За све учињено се кајем и молим Бога да ми опрости.

Опраштам свима који су ме увредили или неко зло учинили.

 

 A REMINDER OF CONFESSION
I repent and confess to You Lord my God and my Creator, in the Holy Trinity the only, glorified and respected Father, and to the Son and Holy Spirit all my sins that I have committed in all the days of my life and every hour, and in the present time and in the last days and nights of deeds, words and with the thoughts.
I regret saying: empty, meaningless, ugly and thoughtless words, jokes and reminders, swearing, singing rude songs, laughing madly, giggling and screaming.
I regret that I lied, swearing wrongly, swearing God, Virgin Mary, Saints, Church, Glory, Father, Mother, child, people and cattle, sun, bread...
I falsely testified and hid sins on earlier confessions, I promised God and people, and I did not fulfill.
I repent for condemning and slander, shaming and ridiculing others, for reprimanding and gossiping and listening when others gossip about people and slavery on God, I brought up other people's sins, and hid my own.
I regret losing weight on Wednesday and Friday and all four posts and other days overeating and drinking and taking food in the storm, smoking and doing drugs.
I regret the laziness of the spiritual and physical, laziness for prayer and not going to the Church for service, because of reading useless books and not reading the Holy Scriptures and Spiritual teachings, because of not celebrating the Holy Slava and negligent celebration, because of laziness and living "with strangers back".
I regret stealing, cheating, hiding other people's things, snatching and snatching for myself.
I regret being silver-loving and a fortress, being selfish and selfish and selfish and being caressing myself, and not caring for others.
I regret for comatating and charging my services dearly, selling blood and helping the poor, asking for deep respect from people for the deeds they have done.
I regret being unjust, judging wrongly and judging for my own benefit, for oppressing the poor.
I regret envying others in their material and spiritual successes, for hating and despising people, for rejoicing in human distress and not helping, for not speaking to my parents, neighbors and other people.
I regret being proud and proud of my parents and not listening to them, for insulting the Church and the government, for despising people, for cursing and ridiculing them.
I regret that I got angry and angry at my neighbors, for arguing and quarreling and not listening to anyone, for scolding the household and cattle, for mocking and giving people ugly names, for cursing and saying terrible words and threatening with beatings.
I repent that I have maliciously and planned vengeance for returning evil for evil, for evil and evil.
I regret forcing a woman to abort, i.e. to kill children - I regret killing children, beating and beating parents, grandparents and other people, women and children, for torturing them with my behavior and disobedience: for torturing and beating cattle.
I regret asking for help from a fortune teller, gators, bioenergists and overrillers for myself and children and the progress in the household: what I asked from the fortune teller to bring illness, harm, disagreement and the like to neighbors or other people.
I regret that I had lived prodigally and deconstructed: for prodigal thoughts, words and deeds, for prodigal watching and listening from which the soul suffers a lot and loses peace.
I regret committing adultery, having a wedding with fasting and living unmarried, for acting abnormal then.
I regret watching porn movies, doing the nastiness in marriage, doing the sin of Sodom and other nastiness, living deplorable and telling others to do so, thinking of various deplorable relationships, and doing them for money and for others reach which is hard to say.
I regret that for some time I fell into disbelief in God, after that I began to believe wrongly, for being a sectarian, for being a part of a ungodly society.
I regret being merciless and hard hearted, rebelling against God and people, despairing and thinking of killing myself, trying to kill myself, always justifying myself, and blaming the other and being rude towards people and to my parents.
I repent for everything I have done and pray to God to forgive me.
I forgive everyone who has offended me or did some evil.See less