Пристапното предавање на проф. д-р Изет Зекири, дописен член на МАНУ, на тема:  „Стратегиското планирање во функција на ефективни и ефикасни институции во Република Македонија“,  ќе се одржи во МАНУ, на 8 јуни 2016 година (среда), во 12,00 часот.

За научниот придонес на проф. д-р Изет Зекири ќе зборува академик Вера Битракова Грозданова,  секретар на Одделението за општествени науки.