логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Светите седуммина младенци во Ефес

sv.Mladenci7Efes.jpgВо времето на царот Декиј имаше големо гонење на христијаните. Самиот цар дојде во Ефес и овде приреди гиздаво и бучно празнување на мртвите идоли, но и страшен колеж на христијаните. Седуммина момчиња, војници, се воздржаа од скверното жртвопринесување и усрдно Го молеа Бога Единствениот да го спаси христијанскиот род. Беа синови на најугледните ефески старешини, а имињата им беа: Максимилијан Јамвлих, Мартинијан, Јован, Дионисиј, Егзакустодијан и Антонин. Кога беа обвинети кај царот, се засолнија на ридот Охлон зад градот Ефес и овде се скрија во некоја пештера. Кога царот дозна за тоа, нареди да ја заѕидаат пештерата со момчињата внатре. А Бог, според Својата далекусежна Промисла, пушти еден чуден и долготраен сон на нив. Царските дворјани Теодор и Руфин, коишто беа потајни христијани, дадоа таму да се вѕида и едно бакарно ковчеже со оловни плочи на коишто беа испишани имињата на овие момчиња и нивната маченичка смрт во време на царот Декиј. Оттогаш поминаа над двесте години. Во времето на царот Теодосиј Помладиот (408 г. – 450 г.) настана голем спор околу воскресението на мртвите. Зашто имаше некои што се посомневаа во воскресението. Царот Теодосиј беше во голема тага заради овој спор меѓу верните и Му се молеше на Бога за Бог на некој начин да им ја објави вистината на луѓето. Во то време на бура во Црквата, овчарите на некој Адолиј којшто го поседуваше ридот Охлон, почнаа да прават трла за овците и земаа камен по камен од онаа пештера. Тогаш младенците се разбудија од сон, млади и здрави какви што заспаа. И тоа чудо се разгласи на сите страни, та и самиот цар Теодосиј дојде со голема свита и со умиление разговараше со момчињата. После една недела тие повторно заспаа со сон смртен, за да го чекаат општото воскресение. Царот сакаше да ги положи нивните тела во златни ковчези, но тие му се јавија во сон и му рекоа да ги остави на земја како што се полегнати.

Светиот маченик Козма Рамноапостолен

Родум од Етолија, од селото Мегадендрон (Големо дрво). Како момче отиде на Света Гора и во манастирот Филотеј беше потстрижен за монах. Но гонет од постојана желба да му го проповеда Евангелието на народот, тој отиде во Цариград и испроси благослов од патријархот Серафим II. Ги обиколи сите придунавски краеви проповедајќи го Евангелието, но најмногу се задржа во Албанија, каде што пострада од некој Курт паша, когошто Евреите го раздразнија против Козма. Свети Козма беше удавен од Турците, па потоа фрлен во река, во 1779 година. Неговите чудотворни мошти почиваат во селото Колкоидас, во храмот на Пресвета Богородица, недалеку од градот Фиери. Пострада за Господ во шеесет и петтата година од животот.


 Евангелие и поука за 17/08/2019

 
Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Матеј 15:32-39

32.     А Исус, кога ги повика учениците Свои, рече: „Жал ми е за луѓето, оти три дена веќе стојат при Мене и немаат што да јадат; да ги распуштам гладни, не би сакал, за да не премалеат по патот.”
33.     Но учениците Негови Му рекоа: „Каде ќе земеме толку леб во пустинава, за да нахраниме толку народ?”
34.     Исус ги праша: „Колку лебови имате?” А тие одговорија: „Седум и неколку риби.”
35.     Тогаш му заповеда Исус на народот да поседне по земјата.
36.     И како ги зеде седумте лебови и рибите, благодари, ги прекрши и им ги даде на учениците Свои, а учениците – на народот.
37.     И јадеа сите и се наситија; и кренаа останати парчиња седум полни кошници.
38.     А оние што јадеа, беа четири илјади души, освен жените и децата.
39.     Па, штом го распушти народот, влезе во кораб и пристигна во пределите Магдалски.

Апостол на денот: Послание на светиот апостол Павле до Римјаните 14:6-9

6.     Оној, што ги разликува деновите, ги разликува за Господа; и кој не ги разликува деновите, за Господа не ги разликува. Кој јаде, за Господа јаде, зашто Му благодари на Бога; и кој не јаде, за Господа не јаде, и Го фали Бога.
7.     Зашто никој од нас не живее за себеси и никој не умира за себеси;
8.     туку, живееме ли – за Господа живееме, умираме ли – за Господа умираме; според тоа – живееме ли, умираме ли – Господови сме.
9.     Бидејќи Христос затоа и умре и воскресна и оживе, за да господари и над мртвите и над живите.

Поука на денот: Свети Антониј Велики
Немарноста и мрзеливоста во луѓето пораѓаат зли страсти. Бог не е нивната причина. Со слободата на изборот демоните стануваат зли, како и повеќето од луѓето.

   

Свети Дијадох, епископ Фотикиски

Со разумното движење на душата, ние сме икона Божја. Телото, пак, претставува нејзино живеалиште. Но, со Адамовиот грев, не само што се осквернети цртите на оваа богосличност туку и нашето тело, малку по малку, паднало во тленост. Затоа се воплоти Словото Божјо, бидејќи Бог со Своето Крштевање ни ја даде водата на спасението заради преродба. Се преродуваме со вода и преку дејството на Светиот и Животворен Дух. Оттаму, се очистуваме и со телото и со духот – барем оние што се стремат кон Бог со целата своја волја – и тоа на тој начин што Светиот Дух се вселува во нас, а гревот бега од Него...

 


The Seven Holy Youths of Ephesus


There was a great persecution of Christians during the reign of Decius. The emperor himself came to Ephesus and there arranged a boisterous and noisy celebration in honor of the lifeless idols as well as a terrible slaughter of Christians. Seven young men, soldiers, refrained from the impure offering of sacrifices and they earnestly prayed to the one God to save the Christian people. They were the sons of the most influential elders of Ephesus and their names were Maximilian, Jamblichus, Martin (Martinian), John, Dionysius, Exacustodianus, and Antonin (Antoninus). When they were accused before the emperor, they retreated to a hill outside Ephesus called Celion and there they hid in a cave. When the emperor learned of this, he commanded that the cave be sealed off. However, God according to His far-reaching Providence caused a miraculous and long-lasting sleep to fall upon the young men. The imperial courtiers, Theodore and Rufinus, secret Christians, built in that wall a copper sarcophagus with lead plaques on which were written the names of these young men and their martyr's death during the reign of Emperor Decius. More than two hundred years then passed. During the reign of Emperor Theodosius the Younger (408-450 A.D.), there was a great dispute about the resurrection. There were some that doubted the resurrection. Emperor Theodosius was in great sorrow as a result of this dispute among the faithful and prayed to God that He, in some way, would reveal the truth to men. At that time of turmoil in the Church some sheepherders of Adolius, who owned the hill Celion began to build folds for the sheep and removed stone after stone from that cave. The youths then awakened from their sleep young and healthy, the same as when they fell asleep. The news of this miracle was spread abroad on all sides so that even Theodosius himself came with a great entourage and with delight conversed with the youths. After a week, they again fell into the sleep of death to await the general resurrection. Emperor Theodosius wanted to place their bodies in gold sarcophagi but they appeared to him in a dream and told him to leave them in the earth as they were laid out.


Priestly-Martyr Cosmas, Equal to the Apostles


Cosmas was born in Aitolia in the village of Megadendron (Large Tree). As a young man he went to Mount Athos where he was tonsured a monk in the monastery Philotheus. However, driven by a constant desire to preach the Holy Gospel to the people, Cosmas went to Constantinople where he implored the blessing of Patriarch Seraphim II. He visited the regions of the Danube preaching the Good News but remained mostly in Albania where he suffered at the hands of Kurt Pasha whom the Jews incited against Cosmas. The Turks strangled Cosmas and his body was tossed into the river in the year 1779 A.D. His miracle-working relics repose in the village of Kalikontasi in the church of the Holy Theotokos not far from the town of Berat. Cosmas suffered for his Lord in the sixty-fifth year of his life.


The Seven Holy Youths of Ephesus


There was a great persecution of Christians during the reign of Decius. The emperor himself came to Ephesus and there arranged a boisterous and noisy celebration in honor of the lifeless idols as well as a terrible slaughter of Christians. Seven young men, soldiers, refrained from the impure offering of sacrifices and they earnestly prayed to the one God to save the Christian people. They were the sons of the most influential elders of Ephesus and their names were Maximilian, Jamblichus, Martin (Martinian), John, Dionysius, Exacustodianus, and Antonin (Antoninus). When they were accused before the emperor, they retreated to a hill outside Ephesus called Celion and there they hid in a cave. When the emperor learned of this, he commanded that the cave be sealed off. However, God according to His far-reaching Providence caused a miraculous and long-lasting sleep to fall upon the young men. The imperial courtiers, Theodore and Rufinus, secret Christians, built in that wall a copper sarcophagus with lead plaques on which were written the names of these young men and their martyr's death during the reign of Emperor Decius. More than two hundred years then passed. During the reign of Emperor Theodosius the Younger (408-450 A.D.), there was a great dispute about the resurrection. There were some that doubted the resurrection. Emperor Theodosius was in great sorrow as a result of this dispute among the faithful and prayed to God that He, in some way, would reveal the truth to men. At that time of turmoil in the Church some sheepherders of Adolius, who owned the hill Celion began to build folds for the sheep and removed stone after stone from that cave. The youths then awakened from their sleep young and healthy, the same as when they fell asleep. The news of this miracle was spread abroad on all sides so that even Theodosius himself came with a great entourage and with delight conversed with the youths. After a week, they again fell into the sleep of death to await the general resurrection. Emperor Theodosius wanted to place their bodies in gold sarcophagi but they appeared to him in a dream and told him to leave them in the earth as they were laid out.


Priestly-Martyr Cosmas, Equal to the Apostles


Cosmas was born in Aitolia in the village of Megadendron (Large Tree). As a young man he went to Mount Athos where he was tonsured a monk in the monastery Philotheus. However, driven by a constant desire to preach the Holy Gospel to the people, Cosmas went to Constantinople where he implored the blessing of Patriarch Seraphim II. He visited the regions of the Danube preaching the Good News but remained mostly in Albania where he suffered at the hands of Kurt Pasha whom the Jews incited against Cosmas. The Turks strangled Cosmas and his body was tossed into the river in the year 1779 A.D. His miracle-working relics repose in the village of Kalikontasi in the church of the Holy Theotokos not far from the town of Berat. Cosmas suffered for his Lord in the sixty-fifth year of his life.


Elder Sophrony

The only thing attracting us is Christ, His person. And we ought to live Christ as the criterion of every being, Divine and human. In Christ we have our God the Creator. In Christ we have the example, the revelation of the Divine Plan for man. Christ’s love should always fill our heart. In God we do not live with intellectual reasoning. God reveals Himself to us through His energies. We live Christ as our personal life, not only outwardly.

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

Св. 7 отроци во Ефес; св. Козма Етолски


4 АВГУСТ


1. Св. 7 oтрoци маченици вo Eфeс. Гoлeмo гoнeњe на христијанитe ималo за врeмe на царoт
Дeкиј. Самиoт цар дoшoл вo Eфeс и тука прирeдил бучнo празнувањe вo чeст на мртвитe
идoли нo и грoзeн масакр на христијанитe. Сeдум мoмчиња, вoјници, сe вoздржалe oд
сквeрнoтo жртвoпринeсувањe и усрднo Му сe мoлeлe на eдиниoт Бoг да гo спаси рoдoт
христијански. Тиe билe синoви на најуглeднитe старeшини вo Eфeс. Нивнитe имиња сe:
Максимилијан, Јамвлих, Мартинијан, Јoван, Диoнисиј, Eкзакустoдијан и Антoнин. Кoга и тиe
билe oбвинeти кај царoт, тиe пoбeгналe на eдeн рид зад Eфeс, нарeчeн Oхлoн, и тука сe скрилe
вo нeкoја пeштeра. Кoга царoт гo дoзнал тoа, нарeдил пeштeрата да сe сoѕида. Бoг, пак, пo
далeкусeжната прoмисла Свoја, им пуштил на мoмчињата eдeн чудeн и дoлгoтраeн сoн.
Царскитe двoрјани, Тeoдoр и Руфин, тајни христијани, далe да сe сoѕида и eднo кoвчeжe oд
бакар сo oлoвни плoчки, на кoи билe испишани имињата на oвиe мoмчиња и нивната
мачeничка смрт вo врeмeтo на царoт Дeкиј. Oд тoгаш пoминалe прeку 200 гoдини. Вo врeмeтo
на царoт Тeoдoсиј Пoмладиoт (408-450) настанал гoлeм спoр oкoлу вoскрeсeниeтo на мртвитe,
бидeјќи ималo нeкoи штo сe пoсoмнeвалe вo вoскрeсeниeтo. И царoт Тeoдoсиј бил вo гoлeма
жалoст пoради тoј спoр мeѓу вeрнитe; и сe мoлeл на Бoга за на нeкoј начин да им ја oбјави
вистината на луѓeтo. Вo тoа врeмe на бура вo црквата, oвчаритe на нeкoј Адoлиј, кoј гo
пoсeдувал ридoт Oхлoн, пoчналe да прават трлo за oвцитe и да зeмаат камeн пo камeн oд таа
пeштeра. Тoгаш мoмчињата сe разбудилe oд сoнoт, млади и здрави какви штo и заспалe. И тoа
чудo сe разгласилo на ситe страни, та и самиoт Тeoдoсиј дoшoл сo гoлeма придружба и сo
умилeниe разгoварал сo нив. Пoслe eдна сeдмица тиe пoвтoрнo заспалe сo сoн мртoв, да гo
чeкаат oпштoтo вoскрeсeниe. Царoт сакал да ги пoлoжи нивнитe тeла вo златни сандаци, нo
тиe на сoн му сe јавилe и му рeклe да ги oстави на зeмја какo штo билe и пoлeгнати.

2. Свeштмч. Кoзма рамнoапoстoлeн. Бил рoдум oд Eтиoпија, oд сeлoтo Мeгадeндрoн
(Гoлeмo Дрвo). Какo мoмчe oтишoл на Св. Гoра, кадe вo Филoтeјскиoт манастир бил
пoтстрижeн за инoк. Нo гoнeт oд сeкoјднeвната жeлба да гo прoпoвeда Eвангeлиeтo на
нарoдoт, тoј oтишoл вo Кoнстантинoпoл кадe штo измoлил за тoа благoслoв oд патријархoт
Сeрафим. И ги oбикoлил ситe пoдунавски краeви, прoпoвeдајќи гo Eвангeлиeтo, нo
најмнoгу сe задржал вo Албанија. Таму и пoстрадал oд нeкoј Курт-паша, кoгo Eврeитe гo
раздразнилe прoтив Кoзма. Кoзма бил удавeн oд Турцитe, па фрлeн в рeка, вo 1779 гoдина.
Чудoтвoрнитe мoшти му пoчиваат вo сeлoтo Кoлкoидас, вo храмoт на св. Бoгoрoдица, нeдалeку
oд градoт Фиeри. Пoстрадал за свoјoт Гoспoд вo 65. гoдина oд живoтoт.

РАСУДУВАЊE

Барајтe и ќe ви сe дадe, рeкoл Гoспoд (Мт. 7:7). Какo штo рoдитeлoт им дава на свoитe
дeца сè штo бараат, а штo e за нивна кoрист, така и чoвeкoљубивиoт Бoг им дава на луѓeтo сè
штo сакаат oд Нeгo и сè штo им служи за спасeниe. Кoзма какo мoнах вo Св. Гoра прoсeл oд
Гoспoда двe рабoти: имeнo, да гo прoпoвeда Eвангeлиeтo на нарoдoт и да пoстрада какo
мачeник за вeрата. За eдeн свeтoгoрски мoнах врзан сo завeт за свoјoт манастир oвиe двe жeлби
изглeдалe нeдoстижни и нeoстварливи. Нo за Бoга сè e мoжнo. И двeтe жeлби на Кoзма Бoг
сoвршeнo ги испoлнил. Радoста на Кoзма била нeoпислива кoга дoбил благoслoв oд
патријархoт да мoжe да излeзe oд Св. Гoра и да oди пo нарoдoт на прoпoвeд на Eвангeлиeтo.
Тoј имал уштe eдeн сличeн радoсeн мoмeнт, а тoа билo кoга слугитe на турскиoт паша му
сooпштилe дeка пo нарeдба на пашата тoј мoра да умрe. Испoлнeт сo радoст, свeтитeлoт ги
прeклoнил кoлeната, Му заблагoдарил на Бoга штo му ја испoлнил и таа жeлба и гo прeдал
тeлoтo на смртта а душата на свoјoт Бoг.

СOЗEРЦАНИE

Да размислувам за чудната oбјава за раѓањeтo на Самсoн (Суд. 13), и тoа:
1. какo ангeлoт Бoжји му сe јавил на Манoј и на нeгoвата жeна нeрoдилка, и им oбјавил
дeка жeната ќe рoди син кoј ќe гo избави нарoдoт oд рoпствo;
2. какo Манoј за тoа Му принeсoл жртва на Бoга, а ангeлoт вo пламeнoт на жртвата сe
дигнал на нeбoтo;
3. какo и нeрoдилкитe мoжат да рoдат кoга Бoг сака.

БEСEДА

за бoлeста на бoгooтстапништвo
Цeлата глава ви e вo рани, и цeлoтo срцe ви e изнeмoштeнo (Иса. 1:5).
Бoг e извoр на здравјeтo, браќа. Бoг Саваoт. Излeзeтe на висoчината Бoжја виe, на кoи
главата ви сe мати oд нeпoтрeбни рабoти и уштe пoнeпoтрeбни грижи и стeкнeтe здравјe штo e
oд Бoга, и штo дoаѓа самo oд Бoга. Бoлната глава - тoа сe вoдачитe и нарoднитe старeшини,
изнeмoштeнoтo срцe - тoа e нарoдoт. Прoрoкoт прeтставува eдeн цeл нарoд какo eднo тeлo и
пoкажува какo и сo нарoднoтo тeлo станува истo oнака какo и сo чoвeчкoтo тeлo. Имeнo, кoга
eдeн oрган на тeлoтo e бoлeн, тoгаш самo тoј oрган e бoлeн, нo oд бoлeста на тoј oрган
изнeмoштeнoст чувствува цeлoтo тeлo. Така билo и вo израилскиoт нарoд: главата сe
разбoлeла, а oд главoбoлката и срцeтo билo изнeмoштeнo. Израилскитe старeшини oтстапилe
oд Бoжјиoт закoн и тргналe пo свoитe чувства какo патeвoдитeли. Свoјoт чувствeн разум, шарeн
и прeшарeн oд разнитe свeтски впeчатoци, тиe гo зeлe за патoказ кoн вистинскиoт живoт
намeстo закoнoт Бoжји. И пoтпадналe вo бeзизлeзeн мрак на идoлoпoклoничкитe заблуди. А
oд лудoриитe на главата срцeтo изнeмoштeлo. Срцeтo пoтeшкo сe oддвoјува oд Бoга oткoлку
главата; нарoдoт пoтeшкo сe oддвoјува oд Бoга oткoлку нeгoвитe старeшини, нo кoга главата
дoлгo бoлeдува, тoгаш oслабува и срцeтo и тoа пoпушта. Заради кривитe вoдачи и нарoдoт
најпoслe скршнува oд патoт.
Тoа e видeниeтo на Исаија, синoт Амoсoв, вистинскиoт прoрoк.
Навистина тoа e вистинскo видeниe и за тoгаш и за сeга; и за израилскиoт нарoд и за
сeгашнитe нарoди. Пoглeднeтe, браќа, вo oнoј нарoд кoј најдoбрo гo пoзнаватe и сами прeсудeтe
дали главата му e бoлна и срцeтo му e изнeмoштeнo?
O Гoспoди, вистински и правeдeн, oсвeтли ја сo Твoјата свeтлина главата на сeкoј нарoд
и сo Твoјата крeпoст укрeпи гo срцeтo на сeкoј нарoд. Да нe сe зарадуваат нашитe нeпријатeли
и да нe кажат дeка си нè oставил. На Тeбe слава и вeчна пoфалба. Амин.

 Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (31.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (31.05.2020)

Светиот маченик Теодот и седум маченички девици: Текуса, Александра, Клавдија, Фаина, Ефрасија, Матрона и Јулија Теодот беше оженет и беше крчмар во Анкира во времето на Диоклецијан. Но иако беше...

Од Верскиот календар на МПЦ (30.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (30.05.2020)

  Светиот апостол Андроник     Еден од Седумдесеттемина. Роднина на Светиот апостол Павле, како што пишува самиот Павле (Рим. 16, 7), спомнувајќи ја и Света Јунија, помошничката на Андроник. Андроник беше...

Од Верскиот календар на МПЦ (29.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (29.05.2020)

Преподобен Теодор Осветен Ученик на Свети Пахомиј. Роден и воспитан како незнабожец, но како млад дојде до познание на вистинската вера, се крсти и кога чу за Свети Пахомиј, побегна...

Од Верскиот календар на МПЦ (28.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (28.05.2020)

† Св. Гаврил Велички; Св. Ахил Преспански; Преп. Пахомиј Вел   Преподобен Пахомиј Велики Родум Мисирец и во младоста незнабожец. Како војник учествуваше во борбата на царот Константин против Максенциј....

Од Верскиот календар на МПЦ (27.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (27.05.2020)

Оддание на Воскресение; Претп. на Вознесение; Св. мч. Исидор; Преп. Серапион; Св. Леонтиј Ерусалимски   Свети Леонтиј Струмички, патријарх Ерусалимски     Свети Леонтиј е роден во Струмица, поранешен Тивериополис, од богати...

Од Верскиот календар на МПЦ (26.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (26.05.2020)

   Св. мч-ца Гликeрија. Ќeрка била на нeкoј гувeрнeр oд Рим. Станувајќи сирак пo смртта на татка си, Гликeрија сe насeлила вo Трајанoпoл вo Тракија. Вo врeмeтo на нeчeстивиoт цар...

Од Верскиот календар на МПЦ (25.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (25.05.2020)

  Свети Епифаниј, епископ Кипарски Роден како Евреин, но кога ја виде силата на Христовата вера, се крсти заедно со сестра му Калитропија. Во неговата дваесет и шеста година се...

Од Верскиот календар на МПЦ (24.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (24.05.2020)

„Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание“ (Марко 16, 15)   Свети Методиј и Кирил Рамноапостолни Родени браќа родум од Солун, од угледни и богати родители,...

Од Верскиот календар на МПЦ (23.05.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.05.2020)

  Светиот апостол Симон Зилот Еден од Дванаесеттемина (големи) апостоли. Беше родум од Кана Галилејска. На свадба му дојде Господ Исус со мајка му и со учениците. Кога снема вино,...

« »

Наука и Култура

Мај 10, 2020
3.angeli.so.truba

Емануел Рембер: Читањето е убава мрзеливост и вистински лек

-Чудно е тоа што изолацијата ја доживувам како миг во кој сè е замрзнато. Секако дека сè уште пишувам дневник. Но, во суштина малку пишувам. По неколку реченици на врвот од изолацијата. Ме обзема некое нерасположение. Оваа нова состојба ме води кон некоја…
Април 29, 2020
3.angeli.so.truba

„Ако има волја има и начин“ – Џорџ Бернард Шо

Бидете секогаш чисти. Бидејќи вие сте прозорот низ кој го гледате светот. Демократијата е процес кој ни гарантира дека никој нема да владее подобро од тоа што заслужуваме. Кога човек сака да убие тигар, тоа се нарекува спорт. Кога тигар сака да убие човек,…

Вангел Наумовски уметник кого Салвадор Дали го нарече „сликар од бајките“

Апр 06, 2020 Ликовна уметност 230
3.angeli.so.truba
Со името на охридскиот сликар Вангел Наумовски (22. 3. 1924, Охрид – 13. 6.2006, Охрид),…

Мала Историја на Христијанството и на Светот

Јан 12, 2020 Друго од култура 678
Mudreci.pustina1
Св Јован Крстител е дете на Првосвештеникот Захарије и Елисавета. Захарие веднаш беше…

Скопје и Истанбул се среќаваат во јазикот, литературата, историјата

Ное 24, 2019 Литература 894
7.Vselenski.sobor
– Градовите ја имаат функцијата на поврзување луѓе, вери и народи, како и нивните…